Onderzoek

Modulecode
M-AL-OVV1
Vakgebied
Maatschappij
Credits
6
Groepsgrootte
nvt
Lesweken
30
Lesduur
nvt
Contacttijd totaal
3
Studietijd
192 (28 x aantal studiepunten – contacttijd – examentijd)

Vorm / inhoud / niveau

Ingangsniveau
Toegelaten tot het derde jaar.
Competenties
Zie Competentie Matrix.
Leerdoelen
De student is in staat om:
zelfstandig studie te verrichten naar een zelfgekozen vraagstelling of thema met relevantie voor het eigen vakgebied
waar nodig deskundige hulp te mobiliseren
de voor deze studie relevante informatiebronnen (boeken, internet, audio, video, interviews) in samenhang te beoordelen en te interpreteren.
het verworven inzicht helder en gestructureerd schriftelijk te verwerken en in enige vorm te presenteren aan een doelgroep.
de praktische betekenis voor de eigen beroepspraktijk aan te tonen en toe te lichten.
Samenhang
Studiegroepen, (studentcase).
Inhoud
De module begint met drie inleidende colleges waarin alle aspecten van onderzoek en het schrijven van een scriptie of essay aan de orde komen.
De student voert één van de volgende twee schrijfopdrachten uit:
een scriptie naar aanleiding van een zelfgekozen vraagstelling of thema. rond de methodiek van het eigen vakgebied, eventueel in relatie met de muziek-pedagogiek of de muziekpsychologie
een essay of journalistiek artikel met een thema dat in relatie staat tot de eigen (toekomstige) les- of musiceerpraktijk.
De student formuleert zelf een thema. of vraagstelling en maakt een voorlopig schema van de opbouw en een werkplan. Het feitelijke onderzoek- en schrijfwerk start nadat thema, opbouw en werkplan door de scriptiebegeleider zijn goedgekeurd en nadat in overleg voldoende duidelijkheid is ontstaan over haalbaarheid en kwaliteit.
In overleg met de begeleider verzamelt de student geschikte informatiebronnen en verwerkt deze tot één van de genoemde schrijfopdrachten. De omvang van de schrijfopdracht wordt in overleg tussen begeleider en student vastgesteld en in overeenstemming gebracht met de aan deze module toegekende totale studielast.
Werkvormen
3 hoorcolleges, zelfstandig onderzoek, 3 werkbijeenkomsten met de scriptiebegeleider.
Media / leerstof / repertoire
nvt
Studentactiviteit
nvt

Toetsing en beoordeling

Toetsvormen
Beoordeling scriptie, mondeling tentamen.
Criteria
De student toont door middel van een van de twee bij 'Inhoud' genoemde schrijfopdrachten en naar aanleiding van mondelinge vragen daarover aan over de onder 'Leerdoelen' genoemde vaardigheden te beschikken.
Normering
De student heeft deze module afgerond als hij voor beide onderdelen met minimaal een 5,5 is beoordeeld.
Procedure bij toetsing
De beoordelingscommissie bestaat uit de scriptiebegeleider, een tweede commissielid, zo mogelijk met specifieke deskundigheid op het gebied van de betreffende scriptie, en een voorzitter.
De student levert zijn scriptie in drievoud in. Deze scriptie wordt gelezen en beoordeeld door de drie leden van de tentamencommissie.
Voorafgaand aan het mondelinge tentamen wordt zonder toelichting of overleg vooraf schriftelijk het cijfer voor de scriptie vastgesteld. Het cijfer is het gemiddelde van de commissiebeoordelingen.
Hierna wordt het mondelinge tentamen afgenomen, waarbij de kandidaat vragen beantwoordt over de scriptie. Na het tentamen geeft de commissie wederom zonder toelichting of overleg vooraf schriftelijk een cijfer, dat ook weer gemiddeld wordt.
Het resultaat wordt direct na het tentamen aan de kandidaat bekendgemaakt en mondeling toegelicht.
Herkansing
Wanneer de student zakt kunnen twee situaties ontstaan:
de scriptie is onvoldoende. Actie: de beoordelingscommissie formuleert een vervolgopdracht. De student levert het resultaat opnieuw ter beoordeling in.
en/of
het mondeling is onvoldoende: de student doet een hertentamen en betrekt bij de voorbereiding daarvan adviezen van de examencommissie.

Samenvatting van de module

De student onderzoekt een thema binnen zijn vakgebied en presenteert dit onderzoek in een scriptie of een essay. De student doet zo ervaring op met het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van zijn vakgebied.