Educatieve Stage

Modulecode
M-AL-STAE
Vakgebied
Maatschappij
Credits
3
Groepsgrootte
nvt
Lesweken
18
Lesduur
nvt
Contacttijd totaal
nvt
Studietijd
84 uur

Vorm / inhoud / niveau

Ingangsniveau
Methodiek 1 and 2 zijn afgerond.
Competenties
Zie Competentie Matrix.
Leerdoelen
Het ontwikkelen van vaardigheden om als docent/coach het eigen didactische handelen te verbeteren.
Samenhang
Met de andere verplichte educatieve vakken als methodiek, projectstage, hospiteren.
Inhoud
Het zoeken en totstandbrengen van een geschikte stageplaats en stagementor
het via observatieopdrachten analyseren van een bestaande lespraktijk of andere educatieve situatie.
het maken en met de mentor afstemmen van een overkoepelend stageplan waarin doelstellingen en het te volgen stageprogramma worden geëxpliciteerd
het wekelijks voorbereiden, geven en evalueren van lessen of andere educatieve sessies.
het maken van gestructureerde schriftelijke plannen en –verslagen, vanuit de perspectieven van zowel leerlinggerichte doelen als eigen zgn. oefendoelen.
een tweetal coachingsgesprekken met de toegewezen stagebegeleider
het schrijven van een eindevaluatie, waarin het eigen leerproces door de stagiair wordt toegelicht
het samenstellen en ter beoordeling aanbieden van een compleet en afgerond verslag van de stage.
Voorafgaand aan de stage worden twee studiebijeenkomsten met de student gehouden waarin alles rond de stage wordt uitgelegd en toegelicht. Daarbij wordt de zgn. stagewijzer uitgereikt. Dit boek geeft inzicht in doel en inhoud van de stage, inclusief concrete en van voorbeelden voorziene opdrachten.
Werkvormen
Hoorcolleges, praktische en schriftelijke opdrachten, coachingsgesprekken.
Media / leerstof / repertoire
Stagewijzer.
Studentactiviteit
Stageren, verslaglegging.

Toetsing en beoordeling

Toetsvormen
Beoordeling schriftelijke en praktische opdrachten.
Criteria
De student heeft alle opdrachten adequaat uitgevoerd
alle schriftelijke opdrachten zijn uitgewerkt
het verslag is ordelijk en goed leesbaar en is met behulp van een tekstverwerker geproduceerd
het stageverslag geeft een deskundige buitenstaander goed inzicht in het verloop en van stage en de ontwikkeling van de stagiair
het verslag geeft kritische aandacht aan het didactische lerproces en laat hierin voloende ontwikkeling zien
de stagiair heeft zich op tijd en voldoende op de stagelessen voorbereid en heeft voldoende verantwoordelijkheid getoond
de stagiair heeft zich in coachingsgesprekken constructief opgesteld, heeft tips en adviezen ter harte genomen en heeft opengestaan voor kritiek
de stagiair heeft een zelfkritische houding getoond
de stagiair heeft inzicht en creativiteit getoond in het vinden van wegen om het eigen didactische handelen te verbeteren
de geobserveerde lessen hebben voldoende ontwikkeling laten zien.
Normering
De student heeft deze module met succes afgerond als hij met minimaal een 5,5 is beoordeeld.
Procedure bij toetsing
Beoordelingscommissie.
Deze bestaat uit: de stagebegeleider, een tweede docent/stagebegeleider, de mentor. De stagecoördinator verzamelt de beoordelingen en stelt het eindresultaat vast.

beoordelingsprocedure.
De student levert meteen na afsluiting van de stage zijn stageverslag (in tweevoud) en het door de mentor ingevulde beoordelingsformulier in bij de stagecoürdinator, die dit ter beoordeling voorlegt aan de stagebegeleider en de tweede docent. Beoordeeld worden:
A: het stageverslag door de stagebegeleider
B: idem door de tweede docent
C: het verloop van de stage door de stagebegeleider
D: het verloop van de stage door de mentor (middels beoordelingsformulier)
Het eindresultaat is het op halven afgeronde resultaat van (A+B+C+D)/4. De stagecoördinator draagt zorg voor de vaststelling en bekendmaking van het resultaat en van eventuele herkansingsopdrachten.
Herkansing
Wanneer de kandidaat zakt bestaan de volgende situaties:
Het stageverslag is onvoldoende (beoordelingen A en B) Actie: de student krijgt de opdracht het verslag te verbeteren en opnieuw ter beoordeling in te leveren
en/of
De stage is onvoldoende (beoordelingen C en D). Actie: de student krijgt een nieuwe. zo mogelijk verkorte stageopdracht.

Samenvatting van de module

De student ontwikkelt een methode om uitgaande van de praktijk van het lesgeven zijn eigen didactische handelen te verbeteren. Met dit doel wordt in lessen bij een mentor gehospiteerd en geeft de student (delen van) lessen. De stageplaats is meestal aan een muziekschool of privélespraktijk. Andere educatieve stages zijn ook mogelijk.
Een belangrijk deel van de stageopdracht bestaat uit het uitvoeren van een aantal schriftelijke opdrachten naar aanleiding van observaties en actieve inbreng van de stagiair.