Harmonieleer Jazz & Pop 1

Modulecode
M-JP-HLR1
Vakgebied
Theorie
Credits
3
Groepsgrootte
10
Lesweken
30
Lesduur
75 minuten per week
Contacttijd totaal
37 uur
Studietijd
46 uur

Vorm / inhoud / niveau

Ingangsniveau
Toegelaten tot de bachelor.
Competenties
Zie Competentie Matrix.
Leerdoelen
Het ontwikkelen van harmonische kennis en vaardigheden.
Samenhang
Deze module hangt samen met de theorievakken gehoortraining en algemene muziekleer, en kent een praktische variant in de module Tilt Ensemble.
Inhoud
Begripsvorming: toonsoort, diatoniek, chromatiek, trap, tonica, dominant, subdominant, tritonusverwante dominant, tussendominant, tussen-subdominant, leidklank, stemvoeringsakkoord, nauwe en wijde ligging, omkering, moduleren, modaliteit, parallelharmoniek, cadens, tonale en parallelle sequens, modal interchange, mol-dur, napels, overmatig kwintsext accoord, pentatoniek, spilaccoord en Trugschluss
relatie tussen harmonisch en melodisch materiaal: o.a. leren werken met het zgn. chord-scale concept
standaard akkoordopeenvolgingen: gedemonstreerd a.h.v. repertoire binnen de drie fenomenen functionele harmonie, modaliteit en blues
harmonische analyse: methodieken en symboliek. Kennismaking met de symboliek; analyse van de toontrappen naar functionaliteit m.g.v. Romeinse cijfers
harmoniseren: van een eenvoudige melodie t.b.v. de ontwikkeling van de harmonische intuïtie
akkoordsymbolen: vertalen en verbinden in 3-, 4-, en 5-stemmige zetting in diverse stijlen
vorm:diverse vormschema's.
Werkvormen
Groepsles.
Media / leerstof / repertoire
Eigen materiaal docenten.
Studentactiviteit
nvt

Toetsing en beoordeling

Toetsvormen
Op het einde van elk semester schriftelijk en mondeling tentamen.
Criteria
De student kan:
- aan de hand van een muziekvoorbeeld (auditief / genoteerd) harmonische verbanden kunnen herkennen en benoemen
- het kunnen harmoniseren van een eenvoudige melodie met gebruikmaking van trappensymboliek
- van een eenvoudige standard de structuurelementen beschrijven
- een notenbeeld samenvatten in akkoordsymbolen
- van een akkoordsymbool tot maximaal 5-stemmige voicings kunnen maken
- akkoorden verbinden met inachtneming van formele stemvoeringregels en met gebruikmaking van 3, 4 of 5 stemmige zettingtechnieken.
Normering
De student is voor elk van de 2 toetsen geslaagd bij een beoordeling van 5,5 of hoger.
Procedure bij toetsing
Beide toetsen worden beoordeeld door de groepslesdocent, eventueel samen met een andere docent van dezelfde module.
Herkansing
Zie de Onderwijs- en examenregeling.

Samenvatting van de module

Bij deze module wordt de harmonische kennis ontwikkeld in 30 wekelijkse groepslessen.