Harmonieleer Jazz & Pop 2

Modulecode
M-JP-HLR2
Vakgebied
Theorie
Credits
3
Groepsgrootte
10
Lesweken
30
Lesduur
75 minuten per week
Contacttijd totaal
37 uur
Studietijd
46 uur

Vorm / inhoud / niveau

Ingangsniveau
Harmonieleer 1 is afgesloten.
Competenties
Zie Competentie Matrix.
Leerdoelen
Het ontwikkelen van harmonische kennis en vaardigheden.
Samenhang
Deze module hangt samen met de theorievakken gehoortraining en algemene muziekleer, en kent een praktische variant in de modules Tilt Ensemble en Arrangeren.
Inhoud
Harmonische analyse
voortgezette bestudering van functionele harmonie (het tonica-subdominant-dominant systeem) en niet-functionele harmonie (modale systemen) aan de hand van stukken in diverse stijlen, waaronder in ieder geval jazz, pop, klassieke en etnisch gewortelde muziek.
improvisatie-gerichte analyse (chord-scale concept): onderzoek naar de melodisch/harmonische bouwstenen t.b.v. de speelpraktijk.
toepassing en verdieping van het in harmonieleer j&p1 geleerde begrippenkader aan de hand van complexere stukken.
zetting
het leren schrijven van vijfstemmige zettingen in jazz-idioom, zowel gebaseerd op shell-chords als in "vrije" zetting. Het op die wijze harmoniseren van een gegeven bovenstem (lead).
vierstemmige zetting van drieklankengebaseerde harmonie; daartoe ook introductie in klassieke zetting voor zover nuttig in de praktijk van de j&p-student.
In dat kader discussie over esthetische doelen en daaruit voortvloeiende technieken en (stemvoerings-)regels.
Speciale aandacht voor aankleding van drieklanken en voor omkeringsakkoorden in pop en moderne jazz.
(re-)harmonisatie
het harmoniseren van een melodie, zowel met functionele harmonie als met modale harmonie.
Speciale aandacht voor reharmonisatie van bestaande stukken en voor harmonisatie van blues-achtig materiaal.
behandeling van (verschillen tussen) harmonische taal in diverse idiomen en de daarin voorkomende clichées, en het toepassen daarvan in harmonisaties.
Werkvormen
Groepsles.
Media / leerstof / repertoire
Eigen materiaal docenten.
Studentactiviteit
nvt

Toetsing en beoordeling

Toetsvormen
Op het einde van elk semester schriftelijk en mondeling tentamen (deelname verplicht).
Daarnaast tussentijdse toetsen (deelname facultatief).
Criteria
De student kan:
- van een muziekvoorbeeld (auditief of genoteerd) de kenmerkende harmonische verbanden en bijzonderheden herkennen en benoemen
- een melodie van harmonie voorzien in diverse functionele en modale stijlen
- een bestaand stuk reharmoniseren
- bij (re-)harmonisaties een ruim repertoire aan clichées toepassen
- van een complex notenvoorbeeld de harmonische structuurelementen systematisch beschrijven
- een complex notenbeeld samenvatten in akkoordsymbolen
- akkoorden verbinden met inachtneming van formele stemvoeringregels en met gebruikmaking van 3, 4 of 5 stemmige zettingtechnieken in diverse idiomen.
Normering
Van de tussentijdse toetsen tellen alleen de gemaakte toetsen mee.
Verhouding tussen de mondelinge, de schriftelijke en de gemaakte tussentijdse toetsen = 1:1:1.
De student heeft de module afgerond wanneer de toetsen beoordeeld zijn met een gemiddelde van 5,5 of hoger.
Procedure bij toetsing
De tussentijdse toetsen worden beoordeeld door de groepslesdocent.
Beide toetsen worden eveneens beoordeeld door de groepslesdocent, eventueel samen met een andere docent.
Herkansing
Zie de Onderwijs- en examenregeling.

Samenvatting van de module

Bij deze module worden kennis en vaardigheden op het gebied van harmonieleer verder ontwikkeld en uitgebouwd in 30 wekelijkse groepslessen.