Keuzeruimte

Modulecode
M-JP-KEU
Vakgebied
Profiel, verbreding en verdieping
Credits
Variabel
Groepsgrootte
nvt
Lesweken
nvt
Lesduur
nvt
Contacttijd totaal
nvt
Studietijd
[n]x28 uur

Vorm / inhoud / niveau

Ingangsniveau
Toegelaten tot jaar 2, 3 of 4.
Competenties
Zie Competentie Matrix.
Leerdoelen
De student leert belangrijke en relevante keuzes te maken aangaande de eigen ontwikkeling, afhankelijk van eigen interesses en perspectieven, mogelijkheden, deficiƫnties.
Samenhang
Variabel, afhankelijk van gemaakte keuzes.
Inhoud
Voorafgaand aan jaar 2, 3 en 4 stelt de student een op maat gesneden vakkenpakket samen en/of kiest een of meer minoren voor het jaar dat gaat volgen. De student heeft met de resultaten van de propedeuse of jaar 3 in de hand een goed beeld van de vakken en vakgebieden die voor hem of haar aantrekkelijk zijn, zowel qua interesse als aanleg en vaardigheden. De studieleiding geeft ook individueel advies, kijkend naar de ontwikkeling van de student in de studie. De definitieve keuze maakt de student echter zelf, na studiekeuzegesprekken met een studiekeuzebegeleider. De opleiding legt dus buiten het voor iedereen verplichte deel van het pakket geen keuzes dwingend op. De keuzeruimte kan worden ingevuld met losse vakken met een kleine studielast (minimaal 1 EC, maximaal het totaal aantal EC voor de keuzeruimte in een betreffend jaar), of, in jaar 4, met een of meer minoren.
Indien organisatorisch mogelijk kunnen de binnen de Keuzeruimte gekozen losse vakken door de student worden aangepast tot enkele maanden voorafgaand aan het volgende jaar. Wijzigingen in het vakkenpakket zijn onmogelijk nadat een rooster is gemaakt. Aangevangen vakken dienen te worden afgemaakt. Het is dus niet mogelijk bij aanvang van of gaandeweg een cursusjaar een gemaakte keuze te wijzigen.

Inbedding in het curriculum.
Aan het begin van de bachelorfase zijn vooral verplichte vakken op basisniveau te vinden, de vakken die als fundament moeten dienen van elke ontwikkeling tot professioneel musicus. Naarmate de studie vordert, neemt het aandeel verplichte vakken af en neemt de keuzevrijheid toe. Bovendien veranderen in de loop van de bachelorfase de manieren van werken en de invalshoeken, ook in de verplichte vakken. Aanvankelijk werkt de student vooral aan zijn algemene vakmatige basis. Hij of zij wordt daarbij nog sterk door de docent gestuurd. Later gaat de student zelf steeds meer meebepalen hoe en waaraan gestudeerd moet worden. De student wordt ook gestimuleerd om eigen keuzes te maken en de eigen kwaliteiten en artistieke ambities steeds nadrukkelijker tot uitdrukking te brengen.

Verplicht deel en Keuzeruimte.
De afdeling Jazz & Pop heeft een vaste kern van verplichte vakken, waaromheen het studiepakket wordt opgebouwd. Dit deel omvat alle vakonderdelen die in de beroepspraktijk van iedere musicus een onmisbare rol spelen. Zij bestrijken drie belangrijke aspecten van het vak: de speelpraktijk, de theorie en de beroepsvoorbereiding (pedagogische vakken, stages etc).
In het keuzedeel kan de student het studiepakket verder aanvullen met vakken die goed aansluiten bij de eigen talenten en ambities. De student kan uit een veelheid aan mogelijkheden kiezen voor bijvoorbeeld een pakket met accent op stilistische specialisatie of op instrumentale ambachtelijkheid, muziekpedagogiek, ensemblespel, toegepaste muziek, studiowerk of multidisciplinaire werkzaamheden. De student zou ook kunnen kiezen voor een tweede instrumentaal vak of combinaties van een hoofdvak uit het Jazz & Pop aanbod en van andere afdelingen.
De Keuzeruimte wordt door de student ingevuld uit een aanbod van vakken, georganiseerd in losse modules, of een keuze uit een aantal minoren. Het aanbod wordt jaarlijks in de maanden januari of februari bekend gemaakt.
Het onderwijs in de Keuzeruimte is niet in jaarklassen georganiseerd, maar bestaat uit losse zelfstandige studie-eenheden, of uit meerdere samenhangende modules samengestelde blokken. Modules zijn leereenheden die maximaal een cursusjaar duren, maar soms ook veel korter. Je bouwt je studiepakket op uit deze modules en bepaalt voor een deel zelf welke module je in jaar 4 volgt en afsluit. Werkvorm en duur van een module worden bepaald door de inhoud. Daarin bestaat een grote diversiteit. Veel modules bestaan uit wekelijkse lessen en lopen een heel semester door. Dat is bijvoorbeeld zo bij de instrumentale hoofd- en bijvaklessen en de meeste theoretische lessen. Andere modules bestaan uit een aantal repetities en uitvoeringen in een kort tijdsbestek.
Het is binnen de keuzeruimte in jaar 3 en 4 mogelijk losse modules, maar ook een of twee minoren te kiezen. Een minor is een samenhangend pakket van 15 studiepunten. Meer informatie over minoren vind je hier. In jaar 2 is het niet mogelijk om in de keuzeruimte een minor op te nemen omdat daarvoor het aantal studiepunten ontoereikend is.
Werkvormen
Variabel
Media / leerstof / repertoire
Variabel
Studentactiviteit
Variabel

Toetsing en beoordeling

Toetsvormen
De afzonderlijke onderdelen (modules, minoren) zullen getoetst worden op een bij elk afzonderlijke gedeelte relevante manier (staat bij de gekozen onderdelen beschreven). Indien je binnen deze ruimte geen verbredende of verdiepende minoren, maar zelf een pakket uit het aanbod van modules samenstelt dan zal de examencommissie deze vooraf moeten goedkeuren.
Criteria
Variabel
Normering
De student heeft deze module met succes afgerond als alle onderdelen ervan met minimaal een 5,5 cq "voldoende" zijn beoordeeld.
Procedure bij toetsing
Variabel
Herkansing
Zie de Onderwijs- en examenregeling.

Samenvatting van de module

Ongeveer 75% van het leerplan Jazz & Pop is opgebouwd uit verplichte vakken. De Keuzeruimte geeft de student in jaar 2 en 4 de mogelijkheid om daarnaast zelf de studie aan te vullen uit een aanbod van losse modules of minoren.