Musiconomie Basis

Modulecode
M-JP-MUS
Vakgebied
Maatschappij
Credits
2
Groepsgrootte
Variabel
Lesweken
11
Lesduur
100 minuten per week
Contacttijd totaal
19 uur
Studietijd
37 uur

Vorm / inhoud / niveau

Ingangsniveau
Toegelaten tot het 2e jaar bachelor.
Competenties
Zie Competentie Matrix.
Leerdoelen
Deze module heeft als doel:
1. Financiën, fiscus en administratie.
2. Recht
3. Marketing
4. Communicatie
Ad 1. De musicus als professional heeft kennis van de hoofdlijnen van geldende honoraria ingedeeld per sector en regio.
De professionele musicus is op de hoogte met de werking van ons fiscale stelsel en kent daarin de plaats van de uitvoerende, docerende en producerende kunstenaar. Hij of zij kent de verhouding tussen de loonbelasting, de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting van de musicus als werknemer. Hij kan deze inzichten plaatsen tegenover het systeem van ondernemerschap voor de inkomstenbelasting en kan zelfstandig een keuze maken tussen deze systemen en de restcategorie.
De musicus kan zelf een basale systematische fysieke en geautomatiseerde boekhouding voeren en kan zelfstandig aangifte omzetbelasting verzorgen. De musicus is in staat uit de voortdurende stroom informatie betreffende fiscale en administratieve (wets-) wijzigingen welke wordt aangeboden in op de uitvoerende kunstenaar gerichte pers, de op hem of haar van toepassing zijnde wijzigingen te onderscheiden.
Hij of zij is in staat als professioneel beroepsbeoefenaar te communiceren met financiële professionals en weet hun adviezen op waarde te schatten en vergelijken.
Ad 2. De professionele musicus heeft inzicht in de werking van het privaatrecht op hoofdlijnen en de werking van het overeenkomstenrecht en rechtspersonenrecht in het bijzonder. Hij of zij kan zelfstandig een artiestenovereenkomst, een arbeidsovereenkomst of een gebruiksovereenkomst beoordelen. Met het oog op samenwerking met andere personen heeft de musicus inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het Nederlandse rechtspersonenrecht en is hij of zij in staat als professioneel beroepsbeoefenaar te communiceren met juridische professionals en weet hun adviezen op waarde te schatten en vergelijken.
De musicus is bekend met de organisatiestructuur van en de communicatie met de Nederlandse overheid.
Ad 3. Een professional is bekend met de basisvaardigheden van marketing. Hij of zij is in staat een efficiënte marktanalyse te maken door middel van een SWOT analyse en een portfolioanalyse. De musicus weet zo waar hij marketingtechnisch staat en kan zijn of haar fiscale- en juridische strategie daarop op aanpassen.
Ad 4. Een moderne kunstenaar "is" een communicator. Hij of zij is thuis in de moderne communicatiemiddelen die o.a. internet heeft te bieden. Een musicus is herkenbaar en vindbaar op internet, hij of zij heeft een website en een herkenbare domeinnaam. De pers, opdrachtgevers van de uitvoerende praktijk en leerlingen van een eventuele docerende praktijk weten de professional te vinden en deze communiceert snel en efficiënt via internet. Het is natuurlijk een pré als men zelf websites kan bouwen maar dat is niet noodzakelijk. Het is wel van belang dat de musicus weet hoe hij of zij de inhoud van de website moet vormgeven en hoe de informatie moet worden gedoceerd. De musicus is wel in staat om door middel van een z.g. management content systeem zelf de inhoud regelmatig te updaten.
Samenhang
nvt
Inhoud
De onderwerpen en colleges zijn als volgt ingedeeld:
o FFA 1: (Financiën fiscus en administratie) Sociaal fiscaal systeem; inleiding en dienstbetrekking.
o FFA 2: IB ondernemer, LB ondernemer, resultaat.
o FFA 3: OB ondernemer.
o FFA 4: Factuur, Bankboekadministratie, Boekhoudsoftware.
o Marketing 1: SWOT en 5 P´s.
o Marketing 2: Personal Branding / business model canvas.
o Recht 1: Overeenkomst en verbintenis.
o Recht 2: Samenwerken, rechtspersonen.
o Recht 3: Intellectuele eigendom (Buma, Stemra ezv.)
o Communicatie: Pers, social media, CV, beroepsorganisaties en bemiddelaars.
Werkvormen
Frontale colleges en werkgroepen. Tijdens de colleges maakt de docent gebruik van beamer, powerpoint en internet.
Media / leerstof / repertoire
- T. Lamers & R Nagel, Musiconomie, Zelfstandig ondernemen voor artiesten en musici. Bussum: Coutinho 2010
- H. van Zwieten e.a., Het merk ik, Utrecht: Spectrum 2009
- Elektronische leeromgeving ArtEZ: Art Business Centre; musiconomie / arteconomie. Ondersteunt bovenstaande literatuur en geeft voorbeelden en modellen alsmede actuele informatie.
- B. Franssen e.a., Handboek cultureel ondernemen, Assen: Van Gorcum 2009
- R. Mulder, De kunst van cultuurmarketing, Bussum: Coutinho 2008
- H. Penseel, Basisboek entertainmentmarketing, Bussum Coutinho 2006
- G. Kuiper red., Eventmanagement, Bussum: Coutinho 2008
- M. Roes, marketingplan voor ondernemers in het MKB, Groningen: Noordhoff 2009
- Van der Zee (red.) Management voor de Culturele Sector
- G. Kuiper & B. Smit, De imagineer, Coutinho: 2011
- J. Lee, The right- brain businessplan, Novato (USA): New World Library 2011
- A. Osterwalder & Y. Pigneur, Business Model Generation, Deventer: Kluwer 2010
Studentactiviteit
Omdat "musiconomie" één semester op geconcentreerde wijze wordt aangeboden is de studentenactiviteit voornamelijk gericht op het (verplicht) bezoeken van de colleges het bestuderen van de stof in de gebruikte literatuur en het (naar wens) in groepjes uitwerken van de portfolio-opdrachten (zie onder 'toetsvormen').

Toetsing en beoordeling

Toetsvormen
Schriftelijke toets (multiple choice en open vragen).
Duur: 90 minuten.
Criteria
Student demonstreert zich de onderdelen zoals benoemd onder Inhoud te hebben eigen gemaakt.
Normering
Het eindcijfer is het gemiddelde van het tentamencijfer. en het cijfer voor de portfolio.
Het tentamen heeft een gemiddelde cesuur van 20/10, men is geslaagd indien men tenminste 20 vragen goed heeft beantwoord.
Voor de colleges geldt een aanwezigheidsplicht van 80%. Studenten die niet aan dit criterium voldoen kunnen niet tot het tentamen worden toegelaten.
Procedure bij toetsing
N.i.t.v.
Herkansing
Zie de Onderwijs- en examenregeling.

Samenvatting van de module

Musiconomie / Arteconomie is een vak dat de aankomende kunstenaar voorbereid op de zakelijke kanten van de beroepspraktijk. De kunstenaar moet zijn inhoudelijke vaardigheden kunnen presenteren en zijn eigen artistieke en economische meerwaarde kunnen waarmaken. Alleen een kunstenaar die aansluiting zoekt buiten grenzen van het strikte beroepenveld heeft kans op maatschappelijke en economische aansluiting. Alle andere studievakken en practica zijn traditioneel voornamelijk inhoudelijke en nauwelijks economisch getint. Musiconomie/ Arteconomie maakt die vertaalslag zodat de student leert zijn inhoudelijke vaardigheden een maatschappelijk en economische podium te geven.