Piano & Toetsen Hoofdvak Jazz & Pop 4

Modulecode
M-JP-PIA4
Vakgebied
Praktijk
Credits
17
Groepsgrootte
1
Lesweken
30
Lesduur
50 minuten per week
Contacttijd totaal
25 uur
Studietijd
451 uur

Vorm / inhoud / niveau

Ingangsniveau
Toegelaten tot ArtEZ Jazz & Pop Piano & Toetsen Hoofdvak jaar 4.
Competenties
Zie Competentie Matrix.
Leerdoelen
Het bereiken van het vastgestelde eindniveau, het leren zelfstandig oplossen van speltechnische problemen en het profileren van de eigen muzikale smaak en die vertalen naar een persoonlijke speelwijze. De student zal in staat zijn de eindauditie zelfstandig voor te bereiden en uit te voeren.
Samenhang
De onderwerpen van de hoofdvakles zijn voor een groot deel afgestemd op de eindauditie. Samenhang met vakken zoals bijv. arrangeren of band coaching is mogelijk.
Inhoud
Techniek:
Bestuderen van individuele stijlen / transcripties met betrekking tot techniek gebruik en ontwikkelen van het kleurgebruik op het instrument. moderne techniek, bijv. pentatonische en kwarten oefeningen; triad pairs; augmented scale
Improvisatie:
Stukken van eigentijdse componisten, meer aandacht voor hedendaagse muziek in welke stijl dan ook; doelgerichte toepassing van diverse harmonische kleuren, zoals gealtereerd, octotonisch, heletoons, mixo#11, lydisch; toepassen van upper structure principes, improviseren met motieven uit de melodie, vrije improvisatie, overgangen maken tussen vrije improvisatie en gebonden improvisatie
Harmonie en Voicings
Een melodie arrangeren in akkoorden met bijv. approach chords, planning, quartal voicings en/of 'pentatonic movement' Coltrane changes,
Substituten
Harmonie bestuderen van favoriete pianisten.
Repertoire :
Stukken, zoveel mogelijk gekozen door de student zelf, in een of meer favoriete stijlen. Hij kan ca. 80-100 stukken naar eigen keuze uit het hoofd spelen en daarover improviseren.
Werkvormen
Individuele les.
Media / leerstof / repertoire
Inhoud module 3+: Aebersold play alongs, transcripties ook van andere instrumentale solos, analyses van die transcripties.
Studentactiviteit
Organiseren van een optreden (band, repertoire, repetities) in het kader van de jaarlijkse Jazz & Pop piano voorspeelavond en/of projectweek, Dit optreden kan ertoe dienen om gedeeltes van het eindexamen uit te proberen. Zelfstandig organiseren,realiseren en promoten van de eindauditie.

Toetsing en beoordeling

Toetsvormen
Beoordeling door de hoofdvakdocent op het einde van elk semester.
Criteria
De student moet de hierboven onder 'Leerdoelen' genoemde onderdelen beheersen. Specifieke criteria: creativiteit, expressie, improvisatie, techniek, sound, timing, leesvaardigheid, repertoirekennis, ontwikkeling, zelfreflectie, attitude en lesvoorbereiding
Normering
De student heeft deze module afgerond als hij of zij aan het einde van het tweede semester met minimaal een 5,5 is beoordeeld.
Procedure bij toetsing
Aan het einde van beide semesters vult de docent een speciaal op het vak toegesneden beoordelingsformulier in. De beoordeling is in woorden en in een samenvattend beoordelingscijfer. De docent bespreekt zijn beoordeling tijdens de eerstvolgende les met de student. De beoordeling op het eind van het herfstsemester is formatief en wordt uitgedrukt in termen van voldaan of niet voldaan. Deze beoordeling is bedoeld om de voortgang van de student in deze onderwijseenheid aan te geven. Er worden geen EC's toegekend en herkansing is niet mogelijk. Absolvering en toekenning EC's pas mogelijk na afsluiting lentesemester.
Herkansing
Zie de Onderwijs- en examenregeling.

Samenvatting van de module

Deze module staat in het teken van professionalisering van de student als pianist met als specialisatie Jazz, Pop en/of aanverwante stijlen. Daarbij wordt in het bijzonder gewerkt aan de ontwikkeling van de muzikale en technische vaardigheden die nodig zijn om een programma te spelen. Ook wordt aandacht besteed aan onderwerpen als het samenstellen van een goed programma, podiumpresentatie en andere onderwerpen die direct te maken met de professionele speelpraktijk. De student bereidt zich in de wekelijkse les voor op de eindauditie.